Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY
PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY
POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
♦WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH – TRYB PEŁNY STACJONARNY (obowiązuje od 01.09.2021 r.)              PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE (obowiązuje od 01.09.2021 r.)           

♦REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C) – AKTUALIZACJA Z 20.12.2021 R. 

Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 im

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść.

 

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C) Z DNIA 12.11.2020 R. – – dokument traci moc z dniem 18.01.2021 r.
 
♦PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID – 19 (obowiązuje od 01.09.2021 r.)
PROCEDURA REAGOWANIA W SZKOLE W SYTUACJI CYBERPRZEMOCY
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO BUDYNKU SZKOŁY
PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA I USTALENIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW UCZNIÓW
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
♦Regulamin sprawowania opieki w czasie drogi oraz zajęć na basenie
KARTA WYCIECZKI 2022
REGULAMIN-SPĘDZANIA-PRZERW-MIĘDZYLEKCYJNYCH
REGULAMIN STOŁÓWKI
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
 
 
REGULAMIN MONITORINGU
PROCEDURA POSTĘPOWANIA- SKARGI I WNIOSKI
♦ ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ
PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO, LEGITYMACJI SZKOLNEJ I KARTY ROWEROWEJ
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEZWRÓCONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI
KARTA ZAPISU DZIECKA NA OBIADY
REZYGNACJA Z KORZYSTANIA OBIADÓW
♦ KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE

 

Skip to content