Dokumenty szkolne

o  Statut Szkoły
o   PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
o   PPLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
o  WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH – TRYB PEŁNY STACJONARNY (obowiązuje od 01.09.2021 r.)   o   PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE (obowiązuje od 01.09.2021 r.)        

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C) – AKTUALIZACJA Z 20.12.2021 R. 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C) – AKTUALIZACJA Z 18.01.2021 R. 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C) – AKTUALIZACJA Z 12.11.2020 R. 

o   ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C) Z DNIA 12.11.2020 R. – – dokument traci moc z dniem 18.01.2021 r.
o   REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE W OKRESIE PRACY ZDALNEJ (WARIANT B I C)
o   PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID – 19 (obowiązuje od 01.09.2021 r.)
o   PROCEDURA REAGOWANIA W SZKOLE W SYTUACJI CYBERPRZEMOCY
o   POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO
o   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO BUDYNKU SZKOŁY
o   PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE
o   INSTRUKCJA ZGŁASZANIA I USTALENIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW UCZNIÓW
o   PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
o   REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ

Regulamin sprawowania opieki w czasie drogi oraz zajęć na basenie

o   KARTA WYCIECZKI 2022
o   REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
o   REGULAMIN STOŁÓWKI
  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
o   REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
o   REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
o   REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
o   REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE
o   SZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNO-DYSCYPLINARNY
o   REGULAMIN MONITORINGU
o   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
o   ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
o   SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
o   WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO
o   WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
o   WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ
o   PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO, LEGITYMACJI SZKOLNEJ I KARTY ROWEROWEJ
o   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
o   ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEZWRÓCONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI
o   KARTA ZAPISU NA OBIADY
o   REZYGNACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW
o  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE

 

Skip to content