Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY
REZYGNACJA Z OBIADÓW
KARTA ZAPISU DZIECKA NA OBIADY
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEZWRÓCONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH    PODRĘCZNIKÓW
WIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA- 2023-2024
ZASADY- DZIENNIK ELEKTRONICZNY
POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE UCZNIA
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO
PROCEDURY:
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID09
PROCEDURA POSTĘPOWANIA- SKARGI I WNIOSKI
PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY
PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
PROCEDURA REAGOWANIA W SZKOLE W SYTUACJI CYBERPRZEMOCY
REGULAMINY:
REGULAMIN MONITORINGU
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ
REGULAMIN PRZEBYWANIA NA BOISKU SZKOLNYM
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI-ZAJĘCIA BASENOWE
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY-_PRACA ZDALNA
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
 
 

 

Skip to content