Category Archives: Uczniowie

REGULAMN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1. 
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.
1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły. 
2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU

Art. 4.
Główne zadania Samorządu to:
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział 
w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia.
6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności 
w nauce.
7. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

Art. 5.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami 
i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo redagowania gazetki szkolnej;
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może posługiwać się pieczęcią.

Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 6.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie: 
a. Przewodniczący Klasy,
b. Zastępca Przewodniczącego, 
c. Skarbnik, 
d. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 
a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
c. Skarbnik,
d. Sekretarz.
4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom. 

6. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej. 

Art. 7.
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Klasowy: 
a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 
a. uchwala Regulamin SU,
b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
e. opiniuje wybór opiekuna SU,
f. pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej,
g. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 
a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
b. wykonuje uchwały Rady SU,
c. dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie SU,
d. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
f. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
g. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,
h. opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 8.
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego. 

Art. 9.
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na
swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.
Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą kandydaci do Zarządu zgłoszeni przez Samorządy Klasowe, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających do zajmowania stanowiska w Zarządzie.

Art. 11.
Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art. 12.
Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
 uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Art. 13.
Tryb wyboru Zarządu SU:
1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI w głosowaniu równym, tajnym 
i powszechnym.
2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części: 
a. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 
1 kandydata do Zarządu SU,
b. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranego kandydata do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
c. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły
7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 30 września każdego roku szkolnego.
8. Nowy Zarząd powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne. 

Rozdział IV
TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU
Art. 18.
Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 19.
W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw – Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Art. 20.
Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

Art. 21.
Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna SU.

Rozdział V
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
Art. 22.
Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 23.
Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU

Art. 24.
Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

Art. 25.
Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

Rozdział VI
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU
Art. 26.
Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

Art. 27.
W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 27 opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 28.
W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.

Rozdział VII
FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 29.
1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
a. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
b. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i.in.
c. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
d. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
e. Z innych źródeł.

Art. 30.
Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy opiekuna SU. Środki przechowywane są w kasie sekretariatu szkoły. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział VIII
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 31. 
1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
b. Zeszyt protokołów
c. Księga ewidencji dochodów i wydatków
d. Plany pracy
e. Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

Rozdział IX
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
Art. 32.
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
Art. 33.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 31.
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 32.
Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Art. 33
Samorząd wspomaga w miarę swoich możliwości i kompetencji działalność Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka.

Art. 34.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

PRAWA DZIECKA

051_-_kopia

20. listopada 2009 roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie. Dokument ten ogłoszony w 1989 roku stał się najpowszechniej akceptowanym aktem prawnym stanowiącym o prawach człowieka na świecie. Każde dziecko ma prawo do edukacji, zdrowia, opieki medycznej i prawo do tożsamości. Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą i prawo do równego traktowania, do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją. To tylko niektóre z praw zawartych w Konwencji. UNICEF na całym świecie apeluje o respektowanie tych praw bez względu na to czy chodzi o małą wioskę czy ogromną aglomerację miejską.

 

Prawa dziecka

051_-_kopiaNikt nie może mnie poniżać,
krzywdzić, bić, wyzywać.
I każdego mogę zawsze
na ratunek wzywać.
zi2Mogę uczyć się wszystkiego,
co mnie zaciekawi.
I mam prawo sam wybierać,

z kim się będę bawić.

72Mogę żądać,
żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych,
to jest moja sprawa.

1523Jeśli mama albo tata
już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać
spotykać się z nimi czasami.

pd6Nikt nie może moich listów
czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic
i własnego zdania.

rys2Nikt mnie siłą nie ma prawa
zmuszać do niczego,
a szczególnie do robienia
czegoś niedobrego.

SKŁAD SU

school_is_cool_mousepad-p144518073593882963td22_525

30.09.2013r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego będzie pełniła:
Dominika Tatarynowicz

Zarząd Samorządu Uczniowskiego będą tworzyły:school_is_cool_mousepad-p144518073593882963td22_525
Wiktoria Przybyła – zastępca przewodniczącego
Wiktor Fąfara – rzecznik SU

Sekcja Plastyczna:
Milena Hubscher
Wiktoria Przybyła
Aleksandra Merena

Sekcja Dziennikarska:
Jakub Kozłowski
Jakub Borecki
Aleksandra Trzybulska
Mateusz Krupa

Sekcja Artystyczna:
ilenWiktor Fąfara
Weronika Zielińska
Karolina Ziemlicka
Jakub Gamdzyk


Samorząd uczniowski

PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin
Wybory do Rady Samorządu wybór kandydatów w klasach IV, V
i VI
Opiekun SU
Wychowawcy klas
IX
przeprowadzenie
kampanii wyborczej
ogólnoszkolne wybory do SU
przedstawienie przez szkolny radiowęzeł SU IX

Spotkanie
organizacyjne

przydział funkcji Opiekun SU X
zapoznanie
z regulaminem SU
wniesienie poprawek
do regulaminu
wybór nowych sekcji
propozycje do planu pracy
opracowanie planu pracy SU
Prowadzenie strony internetowej SU i gazetki SU uaktualnianie strony internetowej
i gazetki szkolnej
Op.SU,
sekcja dziennikarska
Cały rok
Szczęśliwy Numerek wykonanie numerków SU Cały rok
losowanie numerków, które nie będą odpytywane w danym dniu
wywieszenie na gazetce informacji i w pokoju nauczycielskim
Dzień Chłopca imprezy klasowe Wychowawcy klas IX
Światowy Dzień Zwierząt
– pogadanki na godzinach wychowawczych
– zbiórka żywności dla zwierząt w schronisku
Wychowawcy klas
Op. SU
Sekcja plastyczna
X
Dzień Komisji Edukacji Narodowej koncert życzeń przez szkolny radiowęzeł Op. SU i przedstawiciele SU X
Włączenie SU do organizacji Dnia Patrona
– przygotowanie pocztu sztandarowego
– wyznaczenie uczniów do różnych zadań
op. SU
przedstawiciele SU
nauczyciele
XI
Dzień Halloween w szkole – dzień przebierańców
– noc strachów
SU, wychowawcy klas XI
Szkolne Dni Życzliwości realizowanie zadań projektu ,,Szkolne dni życzliwości”:
dekoracja szkoły
dzień różowych okularów
konkurs “I ty możesz zostać mistrzem savoir – vivru”
krótka audycja przez szkolny radiowęzeł
SU, wychowawcy klas XI
11 – listopada Święto Niepodległości – dekoracja szkoły,
– prezentacja multimedialna “Niezapomniani bohaterowie”,
– udział w uroczystościach  miejskich,
– wyjście delegacji sztandarowej pod  pomnik
Wychowawcy klas
opiekun SU
XI
Andrzejkowe spotkanie dyskoteka ogólnoszkolna Op. SU
Wychowawcy klas
XI
Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia w naszej szkole przygotowanie upominków

z życzeniami dla nauczycieli
Dyrekcja
Op. SU
Pedagog
XII
Udział w akcji charytatywnej “Szlachetna Paczka” – udział w akcji całej społeczności szkolnej
– podsumowanie akcji
Op. SU
Wychowawcy klas
XI – XII
Obchody Dnia Św.Walentego propagowanie Walentynek jako dnia miłości, życzliwości
i przyjaźni
SU II
poczta walentynkowa
bal karnawałowy
Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną ,,Sala z klasą” powołanie komisji SU II okres
opracowanie kryteriów oceny sal
ogłoszenie wyników i wywieszenie na drzwiach klasy przechodniego wieńca ,,sala z klasą”
Dzień Kobiet życzenia, uroczystości w klasach Wychowawcy klas III
wybór najsympatyczniejszej kobiety i dziewczyny w szkole opiekun SU
Wielkanoc tradycje Świąt Wielkanocnych – pogadanki na lekcjach wychowawczych Wychowawcy klas IV
kiermasz ozdób wielkanocnych SU
Światowy Dzień Zdrowia

realizacja projektu ,,tej żywności mówimy NIE”

pokaz i degustacja zdrowej żywności pod hasłem ,,jesteś tym co jesz”

Wychowawcy klas
SU
IV
Szkolne Dni Ziemi dekoracja szkoły Wychowawcy klas
SU
IV
przeprowadzenie zaplanowanych konkursów
apel “na ratunek ziemi”
audycja radiowa
pokaz mody ekologicznej
Dni Europy w naszej szkole dekoracja szkoły Opiekun SU IV
stoiska wybranych krajów Europy Wychowawcy klas
wystawa zdjęć ,,Najpiękniejsze zakątki Europy” SU
Podsumowanie całorocznej pracy na ogólnoszkolnej imprezie ,,Złote Czternastki” – wybór członków akademii “Złotej Czternastki”
– ustalenie kategorii
– zorganizowanie uroczystości w sali gimnastycznej
– wręczenie ,, złotych czternastek”
Opiekun SU, SU VI
Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas VI
– przygotowanie pocztu sztandarowego
– przygotowanie części oficjalnej
– upominki dla klas VI
Opiekun SU, SU VI
zadania dodatkowe – opiniowanie pracy nauczycieli
– wydanie opinii do stypendium sportowego i naukowego dla uczniów
– współpraca z Radą Rodziców
– organizacja muzycznych przerw
– akcje na rzecz biblioteki

Skip to content