Rekrutacja 2023/2024

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
informuje, że w dniach od 28 lutego 2023r.  do 15 marca 2023r. prowadzone będą
zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony dokument należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone 2016 roku (siedmiolatki) oraz 6-latki rocznik 2017 r. (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie
z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).

Przy składaniu wniosku w formie papierowej należy posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna.

Do obwodu  szkoły należą ulice:  Adama Asnyka, Aleksandra Fredry, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Jana Pawła II 9 – 15, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kamienna, Marii Konopnickiej, Miedziana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Polna, Stefana Kisielewskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Hutnicza od 24.

 Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej  szkoły odbędzie się 
w terminie:

od 28 lutego 2023 r. godz 8.00 do 15 marca 2023 r, godz 15.00

w formie elektronicznej na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek dla dziecka z spoza obwodu w formie elektronicznej  należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej  w sekretariacie  szkoły. 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji dzieci spoza obwodu to: 

  1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie).
  2. rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie gminy  miejskiej Lubin (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie).
  3. krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie i będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie).

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół). 

Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 7.30 – 15.30

Terminy związane z rekrutacją do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie 

 

  • 28.02.2023r. godz. 8.00 do 15.03.2023 r. godz. 15.00 – złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowewraz
    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 22 marca 2023 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
  • 24 marca 2023 r. – godz 15.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
  • 27 marca 2023 r. godz 8.00– 30 marca 2023 r. do godz 15.00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 31  marca 2023 r. do godz 15.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

17 kwietnia 2023 r. godz. 8.00 –  31 sierpnia  2023 r. godz. 15.00

 

 

 

 

Skip to content