Deklaracja dostępności szkoły

Deklaracja dostępności

Szkoły Podstawowej Nr 14 im. gen. broni S. Maczka w Lubinie

Dostępność strony internetowej

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. gen. broni S. Maczka w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. gen. broni S. Maczka w Lubinie

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Czapska
 • E-mail: sp14@sp14.lubin.pl
 • Telefon: 767468330

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w  formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 im. gen. broni S. Maczka w Lubinie
 • Adres: ul. Norwida 10, 59-300 Lubin
 • E-mail: sp14@sp14.lubin.pl
 • Telefon: 767468330

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Główne wejście znajduje się od ul. Norwida, prowadzą do niego schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo i jest to alternatywne wejście dostępne dla wybranych grup uczniów i pracowników w godzinach pracy szkoły.
 • Dodatkowo istnieją dwa wejścia od strony ul. Tuwima – dostępne dla określonych grup uczniów i pracowników w określonych godzinach – jedno z nich jest z podjazdem wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Od strony parkingu przy ul. Jana Pawła II znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
 • Przy wejściu głównym znajduje się dyżurka woźnej.
 • W budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i piętro) znajdują się korytarze, dostęp na piętro przez sześć klatek schodowych.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, o konieczności udzielenia pomocy w  załatwianiu różnych spraw dotyczących pracy szkoły osobom niepełnosprawnym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podwyższony kontrast
 • negatyw
 • podświetlane linki
 • rozjaśnienie tła
 • czytelna czcionka

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

 

Skip to content