Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2017r.:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.
 1. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej
l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. do 20 marca 2018 r. godz. 15:00
2.  Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lutego 2018 r.
godz. 8:00 –20 marca 2018 r.
godz. 15:00
23 kwietnia 2018 r.
godz. 8:00 –
27 kwietnia 2018 r.
godz. 15:00
3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 06 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 kwietnia 2018 r. godz. 15:00 05 czerwca 2018 r.
godz. 15:00
5.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 16 kwietnia 2018 r. godz. 8:00 do 19 kwietnia 2018 r. godz. 15:00
06 czerwca 2018 r.
godz. 8:00 –
07 czerwca 2018 r.
godz. 15:00
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
20 kwietnia 2018 r. godz. 15:00
11 czerwca 2018 r.
godz. 15:00
 
 1. Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2017r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):
 • Kamienna
 • Juliana Tuwima
 • Aleksandra Fredry
 • Marii Konopnickiej
 • Cypriana Kamila Norwida
 • Władysława Reymonta
 • Miedziana
 • Jarosława Iwaszkiewicza
 • Juliusza Słowackiego
 • Adama Asnyka
 • Elizy Orzeszkowej
 • Stefana Kisielewskiego
 • Polna
 • Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
 • Stefana Żeromskiego