Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:
 
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2017r.:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.
 1. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej
l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. do 15 marca 2019 r. godz. 15:00
2.  Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 18 lutego 2019 r. godz. 8:00 –15 marca 2019 r. godz. 15:00 15 kwietnia 2019 r. godz. 8:00 – 23 sierpnia 2019 r. godz. 15:00
3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.. poz. 996 ze zm.) do 25 marca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 28 marca 2019 r. godz. 15:00 26 sierpnia 2019 r. godz. 15:00
5.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 29 marca 2019 r. godz. 8:00 do 03 kwietnia 2019 r. godz. 15:00
27 sierpnia 2019 r.
godz. 8:00 –
29 sierpnia 2019 r.
godz. 15:00
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
04 kwietnia 2019 r. godz. 15:00
30 sierpnia 2019 r.
godz. 15:00
 
 1. Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2017 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):
 • Kamienna
 • Juliana Tuwima
 • Aleksandra Fredry
 • Marii Konopnickiej
 • Cypriana Kamila Norwida
 • Władysława Reymonta
 • Miedziana
 • Jarosława Iwaszkiewicza
 • Juliusza Słowackiego
 • Adama Asnyka
 • Elizy Orzeszkowej
 • Stefana Kisielewskiego
 • Polna
 • Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
 • Stefana Żeromskiego