Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.Art. 2.
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.
1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły.
2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU

Art. 4.
Główne zadania Samorządu to:
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział
w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia.
6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności
w nauce.
7. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

Art. 5.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo redagowania gazetki szkolnej;
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może posługiwać się pieczęcią.

Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 6.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie:
a. Przewodniczący Klasy,
b. Zastępca Przewodniczącego,
c. Skarbnik,
d. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
c. Skarbnik,
d. Sekretarz.
4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.6. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 7.
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Klasowy:
a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a. uchwala Regulamin SU,
b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
e. opiniuje wybór opiekuna SU,
f. pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej,
g. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
b. wykonuje uchwały Rady SU,
c. dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie SU,
d. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
f. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
g. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,
h. opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

 
Rozdział III
 
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 8.
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.Art. 9.
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na
swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.
Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą kandydaci do Zarządu zgłoszeni przez Samorządy Klasowe, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających do zajmowania stanowiska w Zarządzie.

Art. 11.
Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art. 12.
Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
 uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Art. 13.
Tryb wyboru Zarządu SU:
1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
a. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie
1 kandydata do Zarządu SU,
b. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranego kandydata do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
c. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły
7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 30 września każdego roku szkolnego.
8. Nowy Zarząd powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

Rozdział IV
TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU
Art. 18.
Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.Art. 19.
W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw – Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Art. 20.
Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

Art. 21.
Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna SU.

 
Rozdział V
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
Art. 22.
Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.Art. 23.
Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU

Art. 24.
Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

Art. 25.
Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

 
Rozdział VI
 
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU
Art. 26.
Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.Art. 27.
W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 27 opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 28.
W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.

 
Rozdział VII
 

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 29.
1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
a. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
b. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i.in.
c. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
d. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
e. Z innych źródeł.

Art. 30.
Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy opiekuna SU. Środki przechowywane są w kasie sekretariatu szkoły. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział VIII
 
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Art. 31.
1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
b. Zeszyt protokołów
c. Księga ewidencji dochodów i wydatków
d. Plany pracy
e. Sprawozdania z działalności za I i II semestr.
Rozdział IX
 
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
 
Art. 32.
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
Art. 33.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.
Rozdział X
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 31.
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.Art. 32.
Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Art. 33
Samorząd wspomaga w miarę swoich możliwości i kompetencji działalność Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka.

Art. 34.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

Skip to content