Projekt unijny „Rozwijanie kompetencji uczniów…”

Cele projektu

Projekt ma na celu doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie w nowoczesne narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne. Celem szczegółowym jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i umiejętności cyfrowych.

Planowane efekty

Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • Poprawiona zostanie jakość infrastruktury edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych, dzięki stworzeniu 3 kompleksowo wyposażonych Mobilnych eKlas,
  •   Szkoła uzyska najnowocześniejsze w gminie mobilne pracownie, a także pracownię informatyczną oraz cyfrowe laboratorium językowe.
  •  923 uczniów i 75 nauczycieli uzyska dostęp do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej zakupionej w wyniku pozyskania dofinansowania unijnego.
  •  Uczniowie z niepełnosprawnościami będzie mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb,
  •  Zakupione wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych będzie posiadało następujące funkcjonalności: syntezator mowy, przekształcanie tekstu na nagranie lektora, wbudowany czytnik ekranu, powiększanie obrazu.

 

* wartość Projektu 566 289,00 zł

* wkład Funduszy Europejskich 481 345,65 zł

Skip to content