Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i inne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane z zastosowaniem technik kształcenia na odległość. Ponadto do dyspozycji uczniów i rodziców są nauczyciele, psycholog i pedagodzy szkolni, z którymi rodzice i uczniowie mogą kontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego oraz w inny, ustalony z prowadzącym sposób. 

Skip to content