Terminarz zebrań z rodzicami

                                                              ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Termin Rodzaj zebrania
1 10.09.2019r.
1700
1830
Organizacyjne zebranie ogólne.
I-VIII

Spotkanie przedstawicieli do Rady Rodziców
2 15.10.2019r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
3 19.11.2019r.

1700
1800
1830

Zebranie ogólne

I-III
IV-VIII
Konsultacje z nauczycielami

4 17.12.2019r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
( m.in. poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną
z przedmiotu lub naganną z zachowania) 
5 31.01.2020r. Przekazanie, poprzez e- dziennik,  informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych.
6 25.02.2020r. Podsumowujące zebranie ogólne
1700 I-III
1800 IV-VIII
7 10.03.2020r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
8 16.04.2020r.

 1700
1800
1830
Zebranie ogólne. Sprawy bieżące.

I-III
IV-VIII
konsultacje z nauczycielami 

9 21.05.2020r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
( w tym- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 z przedmiotu lub naganną z zachowania)
10 17.06.2020r.

Przekazanie, poprzez e- dziennik,  informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych.