Terminarz zebrań z rodzicami

                                                              ROK SZKOLNY 2018/2019

L.p. Termin Rodzaj zebrania
1 11.09.2018r.
1700
1830
Organizacyjne zebranie ogólne.
I-VIII

Spotkanie przedstawicieli do Rady Rodziców
2 11.10.2018r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
3 14.11.2018r.

1700
1800
1830

Zebranie ogólne

I-III
IV-VIII
konsultacje z nauczycielami

4 19.12.2018r.
1700
konsultacje z nauczycielami
( m.in. poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostatecznąz przedmiotu lub naganną z zachowania) 
5 18.01.2019r. Przekazanie, poprzez e- dziennik,  informacji o proponowanych ocenach śródrocznych.
6 13.02.2019r. Podsumowujące zebranie ogólne
1700 I-III
1800 IV-VIII
7 13.03.2019r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
8 10.04.2019r.

 1700
1800
1830
Zebranie ogólne. Sprawy bieżące.

I-III
IV-VIII
konsultacje z nauczycielami 

9 15.05.2019r.
1700
Konsultacje z nauczycielami
( w tym- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu lub naganną z zachowania)
10 13.06.2019r.

17.00
18.00

Zebranie ogólne

(m.in. poinformowanie Rodziców o przewidywanych ocenach rocznych)
I-III
IV-VIII