Category Archives: Bez kategorii

Grzybobranie z Dashem i Dotem w 2a

W naszej  klasie 2 A ostatnio zrobiło się  bardzo jesiennie. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały przepiękne grzyby.  Wystarczyło zabrać ze sobą pietruszkę i ziemniaka, by na szkolnej ławce wyrósł podgrzybek, muchomor czy kania. W tym dniu mata Mistrzów Kodowania zamieniła się w jesienny las i stało się coś strasznego Dot odłączył się od Dasha  ( w tym dniu był bardzo nieznośny) i zgubił się w

Szkolny konkurs plastyczny “Wakacyjne wspomnienia”

Choć wakacje już za nami, to  uczniowie naszej szkoły doskonale pamiętają letnie przygody i podróże. Swoje wspomnienia mieli szansę ukazać w pięknych pracach plastycznych, które można podziwiać w holu głównym szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom klas I-III za udział w konkursie. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Piotr Twaróg – IIIa, Julia Bubiłek – IIIg, Blanka Szajwaj – Ib, Łucja Szeleszyńska – III d, Szymon Juszczak – Ib, Hanna Kerger – Ia, Lena Kołodziej – IIIg, Blanka Biały – IIIe, Nadia Mikoś – Ia, Marena Dombrowska – Ig, Michał Piasecki – IIIc, Mateusz Wawrzyniak – IIIg. Serdecznie gratulujemy.

ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI

Zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

· kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

· kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

· kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

· kwoty 24,75 zł za podręcznik do języka angielskiego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

· kwoty 21,90 zł za podręcznik do języka polskiego dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,00 zł za podręcznik do języka angielskiego dla IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 7,30 zł za podręcznik do muzyki dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 7,30 zł za podręcznik do plastyki dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,20 zł za podręcznik do historii dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,20 zł za podręcznik do przyrody dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,90 zł za podręcznik do matematyki dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 7,30 zł za podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 9,50 zł za podręcznik do zajęć technicznych dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

 

Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

nr rachunku: 07 1240 3464 1111 0010 2792 5147

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……… (podać przedmiot) klasy ..… (podać klasę której dotyczy zwrot”,

Potwierdzenie wpłaty na konto za zniszczone lub zgubione książki uczeń lub rodzic przekazuje do biblioteki szkolnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

WESOŁE GADUŁKI

27 października  w Miejskiej Bibliotece „Łącznik” w Lubinie odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego „Wesołe Gadułki” . Tym razem dzieci prezentowały po dwa wiersze Joanny Papuzińskiej. Z radością informujemy, że uczniowie klasy I c: Szymon Ordon i Martyna Sosnowska zajęli pierwsze miejsca. Gratulujemy małym zwycięzcom i życzymy im wielu sukcesów!

PROGRAM RZĄDOWY – WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Rządowy program pomocy uczniom w roku 2015 – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2015 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Pomoc skierowana jest do trzech grup:

§ uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

§ uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

§ uczniów niepełnosprawnych:

słabowidzących;

niesłyszących;

słabosłyszących;

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje:

§ uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

§ uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne;

§ uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie
o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą
o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę  i uzyskanie  dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT).

Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html