Category Archives: O szkole

Harmonogram pracy szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2016r.

3.

Ferie zimowe

 

13 – 26 lutego 2017r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 – 18 kwietnia 2017r.

5.

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2016r. (piątek)

W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

6.

Dni ustawowo wolne od zajęć

1 listopada 2016r. (wtorek)

11 listopada 2016r. (piątek)

6 stycznia 2017r. (piątek)

1 maja 2017r. (poniedziałek)

3 maja 2017r. (środa)

15 czerwca 2017r. (czwartek)

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 listopada 2016r. (środa)

2 maja 2017r. (wtorek)

16 czerwca 2017r. (piątek)

22 czerwca 2017r. (czwartek)

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017r.

9.

Ferie letnie

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

Dokumenty szkolne

zak-wzywa_-_kopia

STATUT SZKOŁYzak-wzywa_-_kopia


PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY SZKOŁYak

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14


 

REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

REGULAMIN STOŁÓWKIzak-wzywa_-_kopia

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE

 

KARTA WYCIECZKI

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI ZAPEWNIONE PRZEZ MEN

I POCHODZĄCE Z DOTACJI CELOWEJ W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓWzak-wzywa_-_kopia


ak

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO, LEGITYMACJI SZKOLNEJ I KARTY ROWEROWEJ

 

zak-wzywa_-_kopia

 

DYREKCJA SZKOŁY

img_7485_kopia_-_kopia

DYREKTOR SZKOŁY

 

MGR JOANNA PIĘKNA

 

img_7485_kopia_-_kopia

 

 

WICEDYREKTOR

WICEDYREKTOR

MGR ELŻBIETA KOMANIECKA MGR MONIKA ILNICKA

3

1

wizja i misja szkoły

W I Z J A

Wychowanie dziecka samodzielnego, odpowiedzialnego za swój rozwój, postawę i zdrowie; wrażliwego na piękno i drugiego człowieka – wartościowego obywatela Europy XXI w .


M I S J A

Stwarzanie przyjaznego klimatu do samorozwoju.

Wpajanie poszanowania godności każdego człowieka.Z A D A N I A

1. Rozwijanie nawyków uczenia się, samokształcenia i samokontroli.

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych.

3. Kształtowanie poczucia estetyki i piękna poprzez systematyczny kontakt z różnymi formami twórczości artystycznej.

4. Kształtowanie nawyków poszanowania własnego zdrowia.O B R A Z   A B S O L W E N T A

Jutro pójdziesz w świat. Życie Cię poniesie w różne miejsca, między różnych ludzi, więc już dziś podejmuj trud pracy nad sobą. Nie zostawiaj na później tego, co najważniejsze. Wcielaj w swoje młode życie te proste zasady:


“Byś słusznej sprawie wytrwale służył,

dla podłej – czuł pogardę i gniew,

byś później, kiedy już będziesz duży,

też umiał wybrać: “tak” lub “nie”.


Bądź:

 

1. OPIEKUŃCZY I TROSKLIWY,

Pielęgnuj miłość rodzinną, ona pozwala zakwitnąć wszystkim jej pąkom.

2. ŻYCZLIWY,

Nie odmawiaj nikomu pomocy.

3. TOLERANCYJNY,

Akceptuj inność ludzi, bo każdy człowiek ma prawo być sobą.

4. SKROMNY,

Twoja wielkość tkwi w twojej skromności, a nie w blasku sztucznych świateł.

5. OBIEKTYWNY,

Pamiętaj, że każdy ma zalety i wady, więc i ty nie jesteś idealny.

6. OTWARTY I SZCZERY,

Ucz się słuchać, bo mówić już potrafisz.

7. OBOWIĄZKOWY I ODPOWIEDZIALNY,

Wędrując przez życie, wytrwale dąż do obranego celu.

8. WRAŻLIWY NA KRZYWDĘ,

Realizując swoje marzenia i plany, nie niszcz drugiego człowieka.

9. WRAŻLIWY NA PIĘKNO,

Natura, sztuka czynią Twoje życie bogatszym, pełniejszym, piękniejszym.

Twórz piękno w sobie i wokół siebie.

10. ODWAŻNY W MÓWIENIU “NIE”,

Nie pozwól niczemu i nikomu rujnować Twój organizm i młode życie.

11. POGODNY.

Bądź pogodny i zarażaj optymizmem.

Skip to content