ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI

Zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

· kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

· kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

· kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

· kwoty 24,75 zł za podręcznik do języka angielskiego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

· kwoty 21,90 zł za podręcznik do języka polskiego dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,00 zł za podręcznik do języka angielskiego dla IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 7,30 zł za podręcznik do muzyki dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 7,30 zł za podręcznik do plastyki dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,20 zł za podręcznik do historii dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,20 zł za podręcznik do przyrody dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 21,90 zł za podręcznik do matematyki dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 7,30 zł za podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

· kwoty 9,50 zł za podręcznik do zajęć technicznych dla klasy IV, V szkoły podstawowej,

 

Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

nr rachunku: 07 1240 3464 1111 0010 2792 5147

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……… (podać przedmiot) klasy ..… (podać klasę której dotyczy zwrot”,

Potwierdzenie wpłaty na konto za zniszczone lub zgubione książki uczeń lub rodzic przekazuje do biblioteki szkolnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

Skip to content
%d bloggers like this: