PROGRAM RZĄDOWY – WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Rządowy program pomocy uczniom w roku 2015 – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2015 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Pomoc skierowana jest do trzech grup:

§ uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

§ uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

§ uczniów niepełnosprawnych:

słabowidzących;

niesłyszących;

słabosłyszących;

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje:

§ uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

§ uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne;

§ uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie
o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą
o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę  i uzyskanie  dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT).

Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Skip to content
%d bloggers like this: