REKRUTACJA DO KLASY I

Lista dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie jest dostępna w holu szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 14 zgłoszone do szkoły zostały przyjęte z urzędu. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie do 03.07.2015r. do potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie własnoręcznego podpisu we wskazanym miejscu na wniosku. Niezłożenie podpisu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

Skip to content
%d bloggers like this: