WYPRAWKA SZKOLNA

Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2012”

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” informujemy, że dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), czyli 504 zł netto.

2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.

3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.

4. uczniom:

a. słabowidzącym,

b. niesłyszącym,

c. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedna

z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej), posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wartość dofinansowania do podręczników wynosi:

a. 180 zł. – dla uczniów klas I-III

  1. 210 zł. – dla uczniów klas IV

Wnioski należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego do dnia 5 września 2012 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, a w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości udzielonej pomocy.

Aby uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników konieczne jest przedłożenie imiennego rachunku lub faktury VAT za zakupione podręczniki.

Skip to content
%d bloggers like this: