WYPRAWKA SZKOLNA

W związku z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r „Wyprawka szkolna” prosimy rodziców uczniów klas I-IV oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI o zgłoszenie się do dnia 2 maja 2012r. do godz. 1000 do pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

§ w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej wynosi
504 zł netto art. 5 ust. I ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z p62n. zm.),

§ w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 351 zł netto na osobę w rodzinie – art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 -z późn. zm.),

§ przekracza ww. kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność
w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. – art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

§ uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Jednocześnie informujemy, że projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” znajduje się na stronie internetowej: www.bip.men.gov.pl w zakładce: Akty prawne – Akty prawne BIP -Rządowe programy i projekty.

1. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niespełniających kryterium dochodowego.

2. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Skip to content
%d bloggers like this: