NOWY STATUT SZKOŁY

O B W I E S ZCZ E N I E
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie
Na podstawie § 20 ust. 10 pkt 7 statutu Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst statutu szkoły z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 14/2010/2011 z dnia 9 listopada 2010r.
Tekst jednolity statutu dostępny jest w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły (www.sp14.lubin.pl) w zakładce O szkole – dokumenty szkolne

Skip to content
%d bloggers like this: