Godziny pracy pedagoga

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Jolanta OSADCZUK

 

GODZINY PRACY

 

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
730 ÷ 1330
730 ÷ 1430
730 ÷ 1530
730 ÷ 1430
730 ÷ 1230

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
———-

730 – 830

———-

———-
730 – 830

 

Kontakt:
sp14.pedagog@op.pl

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Rządowy program pomocy uczniom w roku 2016 – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2016 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2016, poz. 1045) wsparciem objęci będą uczniowie:

 

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

 

 • uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji.

 •  

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców / prawnych opiekunów ucznia.

  Wnioski należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 05.09.2016 r.

   

  Tutaj możesz pobrać wniosek

   

  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2016-2017.html

   

  Skip to content
  %d bloggers like this: