Terminarz zebrań z rodzicami

 

L.p.

Termin

Rodzaj zebrania

1 7.09.2017
1700
1830
Organizacyjne zebranie ogólne.
I-VII
Spotkanie przedstawicieli do Rady Rodziców
2 12.10.2017
1700
konsultacje z nauczycielami
3 9.11.2017

1700
1800
1830

Zebranie ogólne. Omówienie spraw bieżących i wyników diagnoz.

I-III
IV-VII
konsultacje z nauczycielami

4 7.12.2017
1700
konsultacje z nauczycielami
( m.in. poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną
z przedmiotu lub naganną z zachowania)
5 8.01.2018 Przekazanie, poprzez e- dziennik,  informacji o proponowanych ocenach śródrocznych.
6 1.02.2018

1700
1800

Zebranie ogólne. Podsumowanie I okresu. Omówienie wyników diagnozy matematycznej w klasach IV-VII.
I-III
IV-VII
7 15.03.2018
1700
Konsultacje z nauczycielami
8 19.04.2018

1700
1800
1830

Zebranie ogólne. Sprawy bieżące.

I-III
IV-VII
konsultacje z nauczycielami

9 17.05.2018
1700
Konsultacje z nauczycielami
( m.in. poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną
z przedmiotu lub naganną z zachowania)
10 14.06.2018

17.00
18.00

Zebranie ogólne. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.
I-III
IV-VII

 

Uwaga:

5.01.2018 -wystawienie ocen śródrocznych, 11.01.2018 Rada Klasyfikacyjna, 30.01.2018 Rada Podsumowująca

13.06.2018 – wystawienie ocen rocznych, 19.06.2018 Rada Klasyfikacyjna, 22.06.2018 Rada Podsumowująca